นายสิทธิพล ชาวพรอน
ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
0902952691

จ่าเอกสันทนา สุทธิ.
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์
ผอ.กองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสน
ผอ.กองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
0836658613

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ
0902952691