จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด รรก.ผอ.กองการศึกษาฯ
0979397896

ว่าง
นักวิชาการศึกษา ชก.

นางสาวอรดี ท้าวหา
ครู

นายอนุชาติ แสนโพธิ์
ผช.นักวิชาการศึกษา