มอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 :  27 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านนาเหลาทอง ตำบลหนองกอมเกาะ เหตุเกิดเวลา o๗.๕๕ น. เพลิงสงบเวลา ๐๘.๓๐ น. สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายเบื้องต้นเสียหายทั้งหลัง นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายรองนายก ปลัด และเจ้าหน้างานป้องกันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบเหตุเบื้องต้น โดยการมอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ต่อไป
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 :  24 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองโดยการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอรายงานติดตั้งถังขยะเปียกอินทรีย์ 3Rs ลดโลกร้อน
#โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
#โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
#โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
#โครงการถังขยะเปียกอินทรีย์3RS
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก

 :  25 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#๓ก.เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำกัน ๓ โรค
#คาถา๕ ป.ปิดปล่อยเปลี่ยนปรับปฏิบัติ
#นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#บริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ One Stop service อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน
#อบต.หนองกอมเกาะ รู้รัก สามัคคี มีวินัย
#เรารักประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 :  09 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สอนกลุ่มวิชาการ หมวดวิชาการให้ความรู้เรื่อง IT และกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ สอนโดย กศน.ตำบลหนองกอมเกาะและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกอมเกาะ
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#สนับสนุนและจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปล่อยปลา ณ บริเวณ หนองกอมเกาะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 :  02 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วย นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสำรอง ขันซ้อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมปล่อยปลา ณ บริเวณหนองกอมเกาะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
#พัฒนาหนองกอมเกาะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์สัตว์น้ำตามรอยศาสตร์พระราชา

ประธานพิธีเปิดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย)

 :  26 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานพิธีเปิดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ

 :  25 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติงานกองช่างดำเนินการออกตรวแนวเขตเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ
#ขอขอบคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย

 :  25 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลเอกชน สมาคมและมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จิตอาสา อบต หนองกอมเกาะ ร่วมกันใส่ปุ๋ยต้นไม้ สวนในหลวงราชาภิเษก ม.9 ตำบลหนองกอมเกาะ

 :  19 พ.ค. 2565
วันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#มอบจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันอาภากร กรมหลวงชุมพร มอบหมายชุดจิตอาสา อบต หนองกอมเกาะ ร่วมกันใส่ปุ๋ยต้นไม้ สวนในหลวงราชาภิเษก ม.9 ตำบลหนองกอมเกาะ อ เมืองหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ
#Next Normal มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง
#We care, We prepare, We prosper
#เรารักประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Next Normal
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

 :  12 พ.ค. 2565
วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน แจ้งแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และพบปะพูดคุย ร่วมถึงรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างครูและผู้ปกครอง พร้อมเยี่ยมชมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกอมเกาะ ทั้งภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ
#save children
#ลูกๆต้องปลอดภัย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมชุดจิตอาสามอบข้าว มอบไข่ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

 :  11 พ.ค. 2565
วันนี้ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้มอบหมายชุด จิตอาสา
” เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์” กิจกรรมชุดจิตอาสามอบข้าว มอบไข่ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ด้วยความห่วงใยใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (กลุ่มเปราะบาง) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มอบอาหารกลางวันและนมให้กับนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

 :  09 พ.ค. 2565
วันนี้ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ออกพื้นที่ เพื่อมอบอาหารกลางวันและนมให้กับนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#save children
#ลูกๆต้องปลอดภัย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

 :  10 พ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารม จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดนำคณะศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 10- 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน ๕๐ คน โดยการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมการศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัดหนองคาย จึงขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน (กิจกรรม Kick Off “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคุยนางขาว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 :  23 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม...
จัดกิจกรรม Kick Off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (21 มี.ค. 65) ณ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน กิจกรรม Kick Off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จัดให้มีขึ้น ซึ่งหลังพิธีเปิดฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้ร่วมกิจกรรมฯ ยังได้ร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำเด็กข้ามทางข้ามทางม้าลาย อีกด้วย

นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม โดยมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย , มาตรการด้านถนน , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มี โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน กิจกรรม Kick Off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ขึ้น.

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อคัดเลือกประธานฯ และเลขานุการ

 :  14 มี.ค. 2565
วันนี้ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อคัดเลือกประธานฯ และเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางกำกับติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนอมเกาะ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  21 ก.พ. 2565
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10

 :  18 ก.พ. 2565
วันนี้ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ปลัด อบต. พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลหนองกอมเกาะเพื่อทบทวน โครงการ/กิจกรรมบริหารสาธารณะ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งการประชาคมเรื่องต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

#บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10

#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน) บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11

 :  17 ก.พ. 2565
วันนี้ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ปลัด อบต. พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน) เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลหนองกอมเกาะเพื่อทบทวน โครงการ/กิจกรรมบริหารสาธารณะ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งการประชาคมเรื่องต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

#บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11

#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 109 รายการ

ขึ้นบนสุด