โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 :  16 มิ.ย. 2567
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค พร้อมทั้ง แจกจ่าย ทรายอะเบท ให้แก่ ประชาชน ในหมู่บ้านแจ้งสว่างหมู่ที่ ๘ บ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนธาตุหมู่ที่ ๖ และบ้านนาทาหมู่ที่ ๕ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ระงับเหตุและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดอัคคีภัย

 :  14 มิ.ย. 2567
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงเพื่อเข้าระงับเหตุและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดอัคคีภัย ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีแก๊สหุงต้มรั่วที่บ้านหนองเดิน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ

 :  14 มิ.ย. 2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายให้ นายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วย จ่าเอกสันทนา สุทธิ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ นำโดย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและครอบครัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป ให้ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ ได้รับการติดตาม ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ และเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยแก่ชุมชน
#พัฒนาทุกด้าน #บริหารธรรมาภิบาล #บริการเป็นเลิศ #ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย #Wecare #เรารุ่งเรือง #Weprosper
#มั่นคง #มั่งคั่ง #ยั่งยืน

งานพัฒนาชุมชนดำเนินการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการที่รับเงินสด และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ

 :  11 มิ.ย. 2567
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนดำเนินการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการที่รับเงินสด และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานพัฒนาชุมชน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 :  09 มิ.ย. 2567
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 :  08 มิ.ย. 2567
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 :  04 มิ.ย. 2567
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายนายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ และ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 :  28 มิ.ย. 2567
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี นายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดและวิทยากร และนางอรุณวัน ดวงบุญมี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

 :  27 พ.ค. 2567
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

 :  17 พ.ค. 2567
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 :  13 พ.ค. 2567
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงานนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น และมอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ใช้รถน้ำดับเพลิงในการฉีดล้างท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขาม ในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าลัดวง

 :  04 พ.ค. 2567
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณบ้านคุยนางขาว หมู่ที่ ๓ ซอย ๔ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่จะลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้าใกล้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายได้
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 351 รายการ

ขึ้นบนสุด