ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ และ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖

 :  28 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภานันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอมเกาะ กำนันตำบลหนองกอมเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ และ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้

 :  27 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่บริเวณวัดป่าดอนค้อหลังมข.เขตรอยต่อระหว่างตำบลหนองกอมเกาะกับตำบลปะโค เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นไฟป่าบริเวณป่าไม้ หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้เนื่องจากป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้

 :  27 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านนาทา เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นไฟป่าบริเวณป่าไม้ หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้เนื่องจากป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗

 :  27 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงเทรางระบายน้ำ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้

 :  26 มี.ค. 2566
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้น หมู่ที่ ๓ บ้านคุยนางขาว เพื่อสกัดเพลิงไหม้อัคคีภัยไฟไหม้บ้าน หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ

 :  24 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ โดยได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
#ขอขอบคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ให้การอนุเคราะห์เครื่องจักรกล
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมเหตุเพลิงไหม้

 :  24 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นไฟป่าบริเวณป่าไม้ หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้เนื่องจากป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้

 :  23 มี.ค. 2566
วันนี้ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเดิ่น เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นไฟป่าบริเวณป่าไม้ หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้เนื่องจากป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ร่วมพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 :  17 ก.พ. 2566
วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคุยนางขาว
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ลงข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / กลุ่มเปราะบาง

 :  17 ก.พ. 2566
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนดำเนินการรายงานการลงข้อมูลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน สปสช. อบต.หนองกอมเกาะ อบจ.หนองคาย และหน่วยงานอื่นๆ ลงใน smart platform nongkomkor.sao ผ่านโปรแกรม Google Earth รวมทั้งหมด 10 ราย จากข้อมูลทั้งหมดมีจำนวนผู้สูงอายุ 936 ราย พิการ 137 ราย ผู้ด้อยโอกาสเปราะบาง 7 ราย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานพัฒนาชุมชน

จัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๖

 :  17 ก.พ. 2566
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่กองคลังงานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยการทำงานเชิงรุกเพื่อเป็นการบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีป้าย พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแจ้งรายละเอียดการนำรายได้จากการจัดเก็บมาพัฒนาตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ในกรณีที่ชำระภาษีแล้ว และนำข้อมูลที่ได้รายงานการลงข้อมูลผู้ชำระภาษีป้ายที่ลงใน SMART PARTFORM SIGNBOARD TAX(ภาษีป้าย) ผ่านโปรแกรม Google Earth
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานจัดเก็บภาษีป้าย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 :  16 ก.พ. 2566
วันนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕)
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ซ่อมถนน ม.4 และ ม. 12

 :  15 ก.พ. 2566
วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมถนนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ภายในตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#หมู่ที่ ๔ บ้านนาเหลาทอง
#หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกแมงเงา
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงเทรางระบายน้ำ

ดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้หมู่ที่ 5 บ้านนาทา

 :  15 ก.พ. 2566
วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่หมู่ที่๕ บ้านนาทาเพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นไฟป่าบริเวณป่าไม้ข้างทางหลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ และสร้างความเสียหายได้เนื่องจากป่าที่มีสภาพแห้งแล้ง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

จัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๖

 :  15 ก.พ. 2566
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่กองคลังงานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยการทำงานเชิงรุกเพื่อเป็นการบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีป้าย พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแจ้งรายละเอียดการนำรายได้จากการจัดเก็บมาพัฒนาตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ในกรณีที่ชำระภาษีแล้ว
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานจัดเก็บภาษีป้าย

กิจกรรมKick Off

 :  23 ม.ค. 2566
วันที่ 23 มกราคม 2566 กิจกรรม Kick Off "รณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม"
เวลา 09.30 น. นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมKick Off "รณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เลขานุการ ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. พร้อมด้วย นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 158 รายการ

ขึ้นบนสุด