โครงการถานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 :  14 ต.ค. 2565
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการถานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ
ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตอหมุน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 :  07 ต.ค. 2565
วันนี้ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัด สถานศึกษาในพื้นที่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอมเกาะและภาคประชาชนในตำบลหนองกอมเกาะ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๒. กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
๓. แข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน
เพื่อให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมกัน ห่างไกลยาเสพติด 
#ห่วงลูกหลานต้านยาเสพติด
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย

 :  29 ต.ค. 2565
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ 
ได้จัดโครงการแข่งขันเรือพาย ณ บริเวณหนองกอมเกาะบ้านหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่  29 ตุลาคม 2565 โดย อบจ.หนองคาย ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ประเพณีแข่งขันเรือพาย หนึ่งแสนบาท
โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย 
พร้อมสมาชิกสภา จ.หนองคาย นำโดย นายวีรัตน์ จันทวงศ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.หนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งร่วมจัดการแข่งขันระหว่าง อบต.หนองกอมเกาะ ร่วมกับ  อบจ.หนองคาย  โดยมี 
นางสุภา นันทะมีชัย นายกอบต.หนองกอมเกาะ 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงออกของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น  กิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.หนองคาย ร่วมสนับสนุน งบประมาณ  จำนวน 100,000 บาท

ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)

 :  16 ก.ย. 2565
วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. นายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบรรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จึงมุ่งส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ เข้ารับการฝึกอบรม #หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

 :  20 ก.ย. 2565
วันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ เข้ารับการฝึกอบรม
#หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น
รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
#กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566

 :  16 ก.ย. 2565
วันนี้​ 16​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 10.​00​ น.​ นายประหัส​ โคตะเสนา​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล​ เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น​ โดยได้กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต​ และเพื่อจะได้จัดทำเป็นมาตรการและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะทราบและถือปฏิบัติ​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกรักษาการพังทลายหน้าดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 :  09 ก.ย. 2565
วันนี้ 9 กันยายน ๒๕๖๕ นายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และประชาชนชาวตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกรักษาการพังทลายหน้าดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

 :  07 ก.ย. 2565
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่

 :  24 ส.ค. 2565
วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- การบริหารจัดการโฮมสเตย์เชิงท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลเขาบายศรี
- ศูนย์เรียนรู้ การจัดการขยะชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดระยอง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ ฟังบรรยาย เรื่อง ” ความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ

 :  23 ส.ค. 2565
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕
ฟังบรรยาย เรื่อง
” ความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” วิทยากร นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย ”กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นักบริหารท้องถิ่นควรรู้” วิทยากรท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย ” แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” วิทยากร สำนักงานท่องเที่ยวอำเภอเมืองหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปีะจำปี ๒๕๖๕

 :  28 ก.ค. 2565
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  โดย นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานในพิธีฯ เป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

มอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 :  27 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านนาเหลาทอง ตำบลหนองกอมเกาะ เหตุเกิดเวลา o๗.๕๕ น. เพลิงสงบเวลา ๐๘.๓๐ น. สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายเบื้องต้นเสียหายทั้งหลัง นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายรองนายก ปลัด และเจ้าหน้างานป้องกันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบเหตุเบื้องต้น โดยการมอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ต่อไป
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 :  24 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองโดยการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอรายงานติดตั้งถังขยะเปียกอินทรีย์ 3Rs ลดโลกร้อน
#โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
#โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
#โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
#โครงการถังขยะเปียกอินทรีย์3RS
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก

 :  25 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#๓ก.เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำกัน ๓ โรค
#คาถา๕ ป.ปิดปล่อยเปลี่ยนปรับปฏิบัติ
#นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#บริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ One Stop service อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน
#อบต.หนองกอมเกาะ รู้รัก สามัคคี มีวินัย
#เรารักประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 :  09 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สอนกลุ่มวิชาการ หมวดวิชาการให้ความรู้เรื่อง IT และกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ สอนโดย กศน.ตำบลหนองกอมเกาะและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกอมเกาะ
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#สนับสนุนและจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปล่อยปลา ณ บริเวณ หนองกอมเกาะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 :  02 มิ.ย. 2565
วันนี้ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วย นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสำรอง ขันซ้อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมปล่อยปลา ณ บริเวณหนองกอมเกาะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
#พัฒนาหนองกอมเกาะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์สัตว์น้ำตามรอยศาสตร์พระราชา

ประธานพิธีเปิดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย)

 :  26 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานพิธีเปิดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ

 :  25 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติงานกองช่างดำเนินการออกตรวแนวเขตเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ
#ขอขอบคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย

 :  25 พ.ค. 2565
วันนี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลเอกชน สมาคมและมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จิตอาสา อบต หนองกอมเกาะ ร่วมกันใส่ปุ๋ยต้นไม้ สวนในหลวงราชาภิเษก ม.9 ตำบลหนองกอมเกาะ

 :  19 พ.ค. 2565
วันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#มอบจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันอาภากร กรมหลวงชุมพร มอบหมายชุดจิตอาสา อบต หนองกอมเกาะ ร่วมกันใส่ปุ๋ยต้นไม้ สวนในหลวงราชาภิเษก ม.9 ตำบลหนองกอมเกาะ อ เมืองหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ
#Next Normal มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง
#We care, We prepare, We prosper
#เรารักประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Next Normal
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 126 รายการ

ขึ้นบนสุด