นายสิทธิพล ชาวพรอน
ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับต้น

จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์
ผอ.กองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสน
ผอ.กองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
0836658613

จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
รรก.ผอ.กองการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น