นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรินนา โคตะเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0957365222

นายฐิติวัฒน์ บุญตาระวะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
081-954530

นางสาวชญานิษฐ์ ไตรยางศ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
0970309636

นางอนันยา ชื่นจิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0883130741

นางสาวณรัชรินทร์ กุลโรจน์โอชวิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0933564163

นางสาวจิราวรรณ ฉิ่งศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
085-851643

นางสาวเกศแก้ว บุตรศรีภูเภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
089-577553

นายธวัชชัย มณีทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
061-698290

นายสุวรรณ เอาหานัด
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนงลักษณ์ ปัญญาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ณัฐธิดา ทองมะณี
จ้างเหมาบริการ
098-659216

นางสาวไพริน อุณาสิงห์
จ้างเหมาบริการ