จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสถานศึกษา
0979397896

ว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ พรหมแสง
ผู้ช่วย ผดด.

นางสาวแสงอรุณ พิทักษ์กุล
ผช.ผดด.
0828492150

นางสาวสุนิศา ต้นกันยา
ผช.ผดด.
0880246844

นางสาวกัญญาณัฐ สร้อยอุดทา
ผช.ผดด.
0658941679