นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรี เมาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวสุชาดา มณีทร
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
0838070161