จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด
0979397896

ว่าง
หน.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ว่าง
หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสาคร ปิตะสุต
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
0818714756

นางวาสนา โพธิ์ศรี
นักวิเคระห์นโยบายและแผน ชก.
0910520623

น.ส.อุษา กาญจนวาปสถิต
นิติกร ปก.
0898579135

จ่าเอกนิโรจน์ ละครชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส
082-338599

นางกุลนันท์ ธรรมศร
นักทรัพยากรบุคคล
0850140561

นางสาวบริพัตร บุตรโยธี
นักพัฒนาชุมชน
0982899455

นางรินนา โคตะเสนา
เจ้าพนักงานธุรการ
0957365222

นายศุภณัฐ กิติมาภรณ์
ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป
093-263642

นางทองหล่อ ทองนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
085-462412

นางสาวเจนจิรา เอาหานัด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
085-749507

นางธัญญลักษณ์ บุญณัฐรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
0864639498

นางสาวขนิษฐา เคนจันทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
085-005582

นางสาวหฤทัย กิติมาภรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
092-147356

นางสาวรุ้งฟ้า สีพิมเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
087-216261

นายสมควร มงคลสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์