โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (07 มกราคม 2565)

วันนี้ 7 มกราคม 2565 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ใหม่  เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565  ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ อีกครั้ง

#Next Normal มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง
#We care, We prepare, We prosper
#เรารักประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Next Normal
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด