ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ (09 เมษายน 2564)

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
นายอำเภอเมืองหนองคาย ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ขอรายงานทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ตามนี้ กฎหมายให้อำนาจและการบริการประชาชนในรูปแบบ MV แบบ TIME LINE 
ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองกอมเกาะ
#เราจะก้าวผ่าน COVID 19 ไปด้วยกัน
#อบต .หนองกอมเกาะ รู้ รัก สามัคคี
#เรารักประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด