ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต.หนองกอมเกาะ (30 สิงหาคม 2565)

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต.หนองกอมเกาะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่๒ประจำปี ๒๕๖๕ และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด