ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (21 กันยายน 2565)

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ขึ้นบนสุด