นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัดรักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา
0902952691

ว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ พรหมแสง
ผู้ช่วย ผดด.

นางสาวแสงอรุณ พิทักษ์กุล
จ้างเหมาบริการ
0828492150

นางสาวสุนิศา ต้นกันยา
จ้างเหมาบริการ
0880246844