โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (24 มิถุนายน 2565)

วันนี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองโดยการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และขอรายงานติดตั้งถังขยะเปียกอินทรีย์ 3Rs ลดโลกร้อน
#โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
#โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
#โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
#โครงการถังขยะเปียกอินทรีย์3RS
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด