มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย (26 เมษายน 2564)

     วันนี้ 26 เมษายน 2564 นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เพื่อควบคุมป้องกัน และสกัดกั้น การติดเชื้อและแพร่เชื้อโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พร้อมทั้ง มอบหน้ากากอนามัย ณ ตลาดแจ้งสว่าง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

ขึ้นบนสุด