จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสถานศึกษา
0979397896

นายสมาน กาญจนพฤกษ์
นักวิชาการศึกษา ชก
0816572880

นางเบ็ญจวรรณ ดวงจันทา
ผู้ช่วย ผดด.
0636698917

นางสาวแสงอรุณ พิทักษ์กุล
ผช.ผดด.
0828492150

นางสาวสุนิศา ต้นกันยา
ผช.ผดด.
0880246844

นางสาวกัญญาณัฐ สร้อยอุดทา
ผช.ผดด.
0658941679