ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
2022
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
#ประเมินง่ายๆใน 3 นาที
1.เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2.ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อ
หรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล
แก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง