ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งINTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
2022
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน
และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง