พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (23 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาหนองคาย  ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ขึ้นบนสุด