โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกรักษาการพังทลายหน้าดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (09 กันยายน 2565)

วันนี้ 9 กันยายน ๒๕๖๕ นายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และประชาชนชาวตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกรักษาการพังทลายหน้าดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

ขึ้นบนสุด