นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ เข้ารับการฝึกอบรม #หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (20 กันยายน 2565)

วันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ เข้ารับการฝึกอบรม
#หลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น
รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
#กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด