ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด #วัดในตำบลหนองกอมเกาะ (13 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้มีการออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด #วัดในตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเป็นการรักษาสุขอนามัยให้สะอาดและเกิดความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายในตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด