ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ รพ.สต. และกำนัน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (23 เมษายน 2564)

วันนี้ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ รพ.สต. และกำนัน
เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขึ้นบนสุด