พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด (24 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้มีการออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด #พื้นที่จุดเสี่ยงภายในตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ขึ้นบนสุด