การออกเสียงลงคะแนนใหม่ (09 มกราคม 2565)

วันนี้ 9 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยนายสิทธิพล ชาวพรอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
ได้ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล(กรณีการออกเสียงลงคะแนนใหม่)ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น

การออกเสียงลงคะแนนใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างสุจริตและโปร่งใส 

#Next Normal มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง
#We care, We prepare, We prosper
#เรารักประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Next Normal
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด