นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรี เมาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
0902975955