นายสิทธิพล ชาวพรอน
ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์
รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ระดับต้น

จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายอภิดช รัตน์ศรีวอ
ผอ.กองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเสน
ผอ.กองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

จ่าเอกภูดิศ พงศ์เดชวัฒนา
รรก.ผอ.กองการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น