ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) (16 กันยายน 2565)

วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. นายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบรรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จึงมุ่งส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขึ้นบนสุด