โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่ (24 สิงหาคม 2565)

วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- การบริหารจัดการโฮมสเตย์เชิงท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลเขาบายศรี
- ศูนย์เรียนรู้ การจัดการขยะชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดระยอง
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด