กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (14 มกราคม 2566)

ประมวลภาพ กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" 14 มกราคม 2566
เวลา 08.30 น. นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กจากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เลขานุการ ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. พร้อมด้วย นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ หัวหน้าส่วนฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จัดงานวันเด็กเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ได้รับความสนุกสนาน และเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกัน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับน้อง ๆ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีประกาศ ยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งพวกเค้าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองในอนาคต
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงของน้องๆหนูๆจากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาและแจกของขวัญอีกมากมายให้แก่เด็กๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงาน
 

ขึ้นบนสุด