ประชุมกำหนดแผนการประชุมผู้บริหาร (08 มิถุนายน 2565)

วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o น. นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้วยนายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปริหาร ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม กำหนดแผนการประชุมผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกอง เพื่อประสานติดตามข้อราชการและนโยบายของทางราชการที่สำคัญ ๆ ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยมีนายอำเภอเมืองหนองคายเป็นประธานการประชุม

ขึ้นบนสุด