ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ออกพื้นที่ เพื่อมอบอาหารกลางวันและนม ( (30 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยนายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ออกพื้นที่ เพื่อมอบอาหารกลางวันและนมให้กับนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด