ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ ฟังบรรยาย เรื่อง ” ความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ (23 สิงหาคม 2565)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕
ฟังบรรยาย เรื่อง
” ความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” วิทยากร นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย ”กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นักบริหารท้องถิ่นควรรู้” วิทยากรท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย ” แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” วิทยากร สำนักงานท่องเที่ยวอำเภอเมืองหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด