โครงการถานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (14 ตุลาคม 2565)

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการถานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ
ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตอหมุน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขึ้นบนสุด