ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราวรรณ ฉิ่งศิริ
ตำแหน่ง :พนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :