ชื่อ - นามสกุล :นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ.
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0872188584
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :