พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกอมเกาะ (23 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้มีการออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ขึ้นบนสุด